nasza oferta

sprawdź co możemy Ci zaoferować

zajecia fitnesssiłowniatreningi bokserskiebyć fit - program TV

regulamin

nasza oferta

§1 Postanowienia wstępne


 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Klubu Fitness - Centrum Fitness Piekary w Legnicy, działającym przy ul. Batalionu Zośka 15/2a, zwanego dalej „Klubem”, prowadzonym przez Kamila Jacewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod numerem NIP 6912167939, id. 021340900 zwanego dalej "Organizatorem".
 2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, zwane dalej „Klientami”, które są członkami Klubu tj. posiadają ważną kartę na świadczenie usług, określoną w §2 pkt. 3 Regulaminu, dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§2 Członkowstwo


 1. Do korzystania z usług oferowanych w Klubie uprawnieni są wyłącznie jego Członkowie.
 2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, wyrażoną pisemnie.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta członkowska, zwana dalej „Kartą”. Karta ma charakter imienny i nie może być udostępniona innych osobom. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy, na okres jej trwania, a jej koszt wynosi 10zł. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Recepcji Klubu. Wydanie Członkowi nowej karty następuje po uiszczeniu przez niego opłaty administracyjnej w wysokości 10zł.
 4. Z obowiązku posiadania karty jako dokumentu legitymującego członkostwo zwolnione są te osoby, które korzystają z pojedynczego wejścia do Klubu oraz osoby będące posiadaczami karty Multisport, Fitflex oraz korzystają z programu OK System.
 5. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez Organizatora i podawany do publicznej wiadomości.
 6. W przypadku rezygnacji z usług Klubu, Klub nie zwraca poniesionych już opłat.
 7. Na żądanie Członka Klub wystawia rachunki za usługi klubowe.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.
 9. Istnieje możliwość zawieszenia członkostwa na prośbę Członka. Zawieszenie oznacza brak możliwości korzystania z usług Klubu (siłownia i fitness) oraz jednoczesne przedłużenie ważności karnetu o czas jego zawieszenia. Karnet ulega zawieszeniu od dnia zgłoszenia do maksymalnie 14 dni. Nie da się zawiesić karnetu z mocą wsteczną.

§3 Korzystanie z usług Klubu


 1. Korzystanie z usług oferowanych w Klubie, stosownie do posiadanych uprawnień wynikających z posiadanej karty, o której mowa w §2 pkt. 3 Regulaminu, możliwe jest we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach otwarcia; w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć oraz indywidualnie, na siłowni – z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu.
 2. Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Organizatora http://fitnesspiekary.pl/ oraz w Recepcji Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby, nie wliczając osoby prowadzącej zajęcia.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć aerobikowych.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 6. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 7. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.
 8. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu.
 9. Osoby w stanie nietrzeźwości, zachowujące się wulgarnie, agresywnie lub niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi -nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 10. Na teren Klubu nie można wprowadzać lub wnosić żadnych zwierząt.
 11. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
 12. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej na klucz szafce. Członek Klubu zobowiązany jest posiadać ręcznik, który rozkłada na sprzęcie, z którego korzysta w siłowni oraz na karmiatach w sali fitness, zapobiegając ich zanieczyszczeniu.
 13. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania i zasady porządku w Klubie, jak też postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator może odmówić prawa do dalszego korzystania z usług klubu.

§4 Odpowiedzialność Klubu


 1. Korzystać z urządzeń w siłowni Klubu, jak też brać udział w zajęciach Klubu, mogą tylko ci Klienci, którzy złożyli oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, o którym mowa w §1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji lub jakichkolwiek innych problemów zdrowotnych ( w tym ciąży) - należy poinformować instruktora (trenera) przed zajęciami.
 4. Korzystanie z obiektów Klubu zakazane jest Członkom będący w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub cierpiącym na inne dolegliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na innych użytkowników Klubu. W przypadkach wskazanych powyżej, Instruktor (trener) Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Klienta podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie a związane ze stanem zdrowia Klienta, wywołanymi nadmiernym obciążeniem i intensywnością ćwiczeń.
 6. Klient korzysta z usług oferowanych w Klubie na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żądnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z ww. usług, chyba że zaistniało to z winy Organizatora lub obsługi Klubu.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i w innych pomieszczeniach Klubu, chyba, że szkoda poniesiona przez Członka Klubu została spowodowana przez personel Klubu na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony Klubu.
 8. Przed zamknięciem Klubu Członkowie są obowiązani usunąć wszystkie swoje rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie całego Klubu. Z pozostawionymi rzeczami Klub postąpi według własnego uznania.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek Członka.

§5 Postanowienia końcowe


 1. Instruktorzy (trenerzy) jak też obsługa Recepcji Klubu, sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu - Kamil Jacewicz lub na adres E-mail: k.jacewicz@fitnesspiekary.pl
 2. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci są zobowiązaniu do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz do dostosowywania się do nich.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpoznawane przez sądy powszechne.


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu Centrum Fitness Piekary, zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz akceptuję warunki korzystania z usług Klubu.

Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y/ swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję instruktora lub pracownika Recepcji Klubu.

Imię i Nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres zamieszkania: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon kontaktowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _